National Scientific Facilities & Equipment (NSFE)

PUSAT MAKLUMAT SAINS DAN TEKNOLOGI MALAYSIA

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Maklumat kemudahan dan peralatan saintifik di Malaysia yang sedia dikongsikan bersama pengguna. Peralatan ini dimiliki oleh jabatan dan agensi kerajaan, institusi penyelidikan kerajaan dan institusi pengajian tinggi awam. Perkongsian kemudahan dan peralatan saintifik bagi inisiatif ini adalah merujuk kepada skop dan definisi seperti berikut:

      i.        Skop perkongsian kemudahan dan peralatan saintifik merangkumi sewaan peralatan, kerjasama R&D, pelaksanaan perkhidmatan analisis sampel, tawaran khidmat nasihat teknikal dan perkongsian hasil data analisis;

     ii.        Definisi kemudahan STI adalah merujuk kepada tempat atau ruang di mana aktiviti penyelidikan dijalankan seperti makmal penyelidikan, pusat pemantauan dan tempat pengujian yang menempatkan peralatan saintifik; dan

Definisi peralatan saintifik pula merujuk kepada semua peralatan yang digunakan bagi tujuan penyelidikan, pemantauan, pengujian dan pembelajaran yang bernilai melebihi RM100,000.00 dan ke atas.


Description in English version

Information on scientific facilities and equipment in Malaysia that are ready to be shared with users. This equipment is owned by government departments and agencies, government research institutions and public institutions of higher learning. The sharing of scientific facilities and equipment for this initiative refers to the following scope and definitions:

      i. The scope of sharing of scientific facilities and equipment includes equipment rental, R&D collaboration, implementation of sample analysis services, technical advisory services offerings and sharing of analytical data;

     ii. The definition of STI facility refers to the place or space where research activities are carried out such as research laboratories, monitoring centers and testing places that house scientific equipment; and

    iii. The definition of scientific equipment refers to all equipment used for research, monitoring, testing and learning purposes worth more than RM100,000.00 and above.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa