elatihan

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Sistem Pengurusan Latihan (eLatihan) ialah sistem yang menguruskan permohonan latihan dan pelaporan log latihan staf KPDNHEP. Sistem ini dibangunkan bagi memudahkan proses permohonan latihan yang dianjurkan secara dalaman oleh Bahagian yang menganjur latihan di KPDNHEP.

Bahagian yang berperanan sebagai Penganjur Latihan ini ialah Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Bahagian Pengurusan Maklumat, Bahagian Khidmat Kewangan dan Pengurusan, Bahagian Penguatkuasa, Bahagian Integriti dan Bahagian Akaun.

Sistem ini juga akan membantu pengurusan dan penjanaan laporan log  latihan staf KPDNHEP. Versi ini membenarkan pegawai KPDNHEP untuk menyemak status permohonan latihan dan status terkini latihan yang dihadiri bagi tahun semasa. Untuk masa hadapan, penambahbaikan fungsi akan dilaksanakan dari semasa ke semasa.


Description in English version

Training Management System (eLatihan) is a system that manages training applications and KPDNHEP staff training log reporting. This system was developed to facilitate the training application process organized internally by the Division that organizes training at KPDNHEP.

The divisions that act as the Organizer of this Training are the Human Resource Management Division, the Information Management Division, the Financial Services and Management Division, the Enforcement Division, the Integrity Division and the Accounts Division.

This system will also assist in the management and generation of KPDNHEP staff training log reports. This version allows KPDNHEP officers to check the status of training applications and the latest status of training attended for the current year. For the future, functional improvements will be implemented from time to time.

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa