MyMTCP

Kementerian Luar Negeri

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

Aplikasi “MyMTCP” disediakan bagi memudahkan pengguna untuk mendapatkan maklumat secara mudah dan pantas berkenaan Program Kerjasama Teknikal Malaysia (MTCP) di bawah Kementerian Luar Negeri Malaysia.

Di antara kemudahan maklumat-maklumat yang boleh diperolehi adalah seperti berikut:

 • Maklumat berkenaan Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP);
 • Maklumat-maklumat kursus yang ditawarkan oleh Institusi-institusi Latihan di bawah program MTCP;
 • Maklumat-maklumat Institusi Latihan di bawah program MTCP; dan
 • Direktori pegawai Sekretariat MTCP serta lain-lain maklumat dan rujukan yang berkaitan.


Description in English version

The "MyMTCP" application is provided to facilitate users to obtain information easily and quickly regarding the Malaysian Technical Cooperation Program (MTCP) under the Ministry of Foreign Affairs Malaysia.

Among the information facilities that can be obtained are as follows:

 • Information of the Malaysian Technical Cooperation Program (MTCP); 
 • Information of Courses offered by Training Institutions under the MTCP program;
 • Training Institution information under the MTCP program; and
 • Directory of officers of the MTCP Secretariat as well as other relevant information and references.
0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0

Aplikasi Serupa