K3M

Tentera Laut Diraja Malaysia

Muat Turun

Keterangan versi Bahasa Melayu

K3M Aplikasi Mobil Pertama Untuk Pelaporan Komuniti Maritim & Perkongsian Maklumat

 “Kesedaran Keselamatan Komuniti Maritim” (K3M) merujuk kepada Keselamatan dan Kesedaran Komuniti Maritim. Inovasi aplikasi mobil ini membolehkan komuniti maritim untuk membuat laporan atau meminta bantuan kecemasan terus kepada Pusat Operasi Tentera Laut Diraja Malaysia (TLDM) atau Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM).

 Aplikasi K3M memudahkan proses pelaporan dan memberi bantuan dimana-mana sahaja, pada bila-bila masa di dalam Perairan Malaysia.

 Inisiatif RAKAM dan Aplikasi K3M telah diilhamkan oleh Laksamana Tan Sri Ahmad Kamarulzaman, Panglima Tentera Laut TLDM, berdasarkan pengalaman operasi dengan memanfaatkan virtual engagement dan juga crowd sourcing.

 Fungsi Aplikasi Ini Termasuk

 - SOS. Pengguna boleh menghantar isyarat kecemasan dan lokasi bagi mendapatkan bentuan segera. Isyarat SOS akan terus dihantar ke Pusat Operasi TLDM.

 - Aduan. Pengguna boleh membuat aduan untuk mendapatkan bantuan, ianya termasuk rompakan dilaut, pelanunan, pencerobohan, pencemaran, kerosakan kapal, ancaman transnasional atau lain-lain kecemasan. Pengguna perlu memilih dan melengkapkan format laporan yang mudah dan ianya boleh disertakan dengan video atau gambar sebagai bukti keterangan.

- Direktori – Senarai talian telefon penting bagi TLDM dan APMM.

 - Ramalan Cuaca - Menyediakan maklumat terkini mengenai maklumat cuaca untuk komuniti maritim – menjamin keselamatan di laut.

 - Jadual Pasang Surut - Menyediakan maklumat harian terkini mengenai pasang surut di setiap pelabuhan atau lokasi yang diperlukan di Malaysia.

 - Penyebaran Informasi – Khidmat nasihat keselamatan atau pengumuman untuk komuniti maritim yang beroperasi di Perairan Malaysia.

- K3M Prihatin – Membolehkan pengguna menderma kepada Tabung Pahlawan sebagai tanda penghargaan terhadap jasa veteran dan ahli keluarga mereka yang memerlukan.

 - Forum – Membolehkan pengguna berkongsi pengalaman dan berborak sesama ahli yang menggunakan aplikasi ini.

 - Media Sosial

 Aplikasi Mobil K3M menyokong inisiatif TLDM dan Kerajaan Malaysia dalam menjaga keselamatan maritim dan memerangi aktiviti haram di Selat Melaka, Laut China Selatan dan Laut Sulu.

 Sila gunakan Aplikasi Mobil K3M dan kami menghargai setiap maklum balas untuk penambahbaikan. Menjadi komitmen kami untuk menyumbang kepada keamanan dan keselamatan komuniti maritim kita.

 Disiarkan oleh Tentera Laut Diraja Malaysia.


Description in English version

K3M is first Mobile Application for Maritime Community Reporting & Information Sharing.

 “Maritime Community Safety Awareness” (K3M) refers to Maritime Community Security and Awareness. This mobile app innovation allows the maritime community to make a report or request emergency assistance directly to the Royal Malaysian Navy Operations Center (TLDM) or the Malaysian Maritime Enforcement Agency (APMM).

 The K3M application simplifies the reporting process and provides assistance anywhere, anytime in Malaysian Waters boundaries.

 The RAKAM and K3M Application initiative was inspired by Admiral Tan Sri Ahmad Kamarulzaman, Commander of the TLDM Navy, based on operational experience by utilizing virtual engagement and crowd sourcing.


Functions of This Application Included:

 - SOS. Users can send emergency and location alerts for immediate clashes. The SOS signal will continue to be sent to the TLDM Operations Center.

 - Complaint. Users can make a complaint for help, it includes sea robbery, piracy, encroachment, pollution, shipwreck, transnational threats or other emergencies. Users need to select and complete a simple report format and it can be accompanied by video or photos as evidence.

 - Directory - List of important telephone lines for TLDM and APMM.

 - Weather Forecast - Provides up-to-date information on weather information for the maritime community - ensures safety at sea.

 - Tide Schedule - Provides the latest daily information on tides in each port or location required in Malaysia.

 - Dissemination of Information - Security advisory services or announcements for the maritime community operating in Malaysian Waters.

 - K3M Caring - Allows users to donate to the Heroes Fund as a token of appreciation for the services of veterans and their family members in need.

 - Forum - Allows users to share experiences and chat with members who use this application.

 - Social media

The K3M Mobile Application supports the RMN and Malaysian Government initiatives in maintaining maritime security and combating illegal activities in the Straits of Melaka, the South China Sea and the Sulu Sea.

Please use the K3M Mobile Application and we appreciate any feedback for improvement. It is our commitment to contribute to the peace and security of our maritime community.

 Posted by Royal Malaysian Navy.

K3M@navy.mil.my

0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Aplikasi Serupa